ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: «Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
(κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-03942)»

Περίληψη

Παρήχθησαν νέα αντιμικροβιακά προϊόντα με διαφορετικές συγκεντρώσεις εκχυλισμάτων φρούτου ελιάς, ροδιού και πορτοκαλιού που προήρθαν από αγροτικά υποπροϊόντα και, μετά τη λυοφιλίωση, η αντιμικροβιακή τους δράση και οι πιθανές συνεργιστικές τους επιδράσεις αξιολογήθηκαν in vitro και σε δείγματα τροφίμων έναντι τροφιμογενών παθογόνων και αλλοιογόνων βακτηρίων και ζυμών-μυκήτων.

Η ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση των βακτηρίων που ελέγχθηκαν ήταν 7,5% ή 10%, ενώ οι μύκητες αναστέλλονταν σε συγκέντρωση 10% ή μεγαλύτερη. Η οπτική πυκνότητα των  καλλιεργειών βακτηρίων και ζυμών  μειώθηκε σε διαφορετικό βαθμό σε όλες τις δοκιμασμένες αντιμικροβιακές σκόνες, σε σύγκριση με έναν μάρτυρα χωρίς αντιμικροβιακά, ενώ η ανάπτυξη μυκηλίου των μυκήτων περιορίστηκε επίσης με εκχυλίσματα που περιείχαν τουλάχιστον 90% εκχύλισμα ελιάς.

Σε δείγματα τροφίμων με εμβολιασμένα παθογόνα βακτήρια και αλλοιογόνα βακτήρια και μύκητες, το 100% εκχύλισμα ελιάς ήταν πιο ανασταλτικό έναντι των E. coli, S. typhimurium και L. monocytogenes σε δείγματα φρέσκου μπιφτεκιού και τυριού (κατά 0,6 έως 1,8 log cfu/g), εκτός από το βακτήριο S. typhimurium το οποίο εμφάνισε τη μέγιστη αναστολή με ένα εκχύλισμα 90% ελιάς και 10% ροδιού στα μπιφτέκια. Το τελευταίο εκχύλισμα ήταν επίσης το πιο αποτελεσματικό στον έλεγχο της ανάπτυξης εμβολιασμένων μυκήτων (Αspergillus niger, Penicillium italicum, Rhodotorula mucilaginosa) τόσο σε δείγματα γιαουρτιού, όσο και σε χυμό ντομάτας, όπου μείωσε την ανάπτυξη των μυκήτων κατά 1-2,2 log cfu/g στη λήξη της περιόδου αποθήκευσης.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτά τα νέα ενθυλακωμένα εκχυλίσματα θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως φυσικά αντιμικροβιακά ευρέος φάσματος, προκειμένου να αντικαταστήσουν τα συνθετικά συντηρητικά σε τρόφιμα και καλλυντικά.

PolyEco Natural – Forwoard to the future

ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ του ερευνητικού προγράμματος

Κωδικός Εργου: Τ1ΕΔΚ-03942

Παραγωγή φυσικών αντιμικροβιακών ουσιών με συνεργισμό βιολειτουργικών εκχυλισμάτων φρούτου ελιάς και στερεών υπολειμμάτων χυμοποίηση ροδιού και πορτοκαλιών.

Στα πλαίσια της παρούσας ερευνητικής εργασία πρόκειται να πραγματοποιηθούν  δοκιμές για την διαπίστωση πιθανού συνεργισμού υγρού εκχυλίσματος πολυφαινολών ελιάς και εκχυλισμάτων στερεών υπολειμμάτων χυμοποίησης ροδιού ή /και πορτοκαλιού με απώτερο σκοπό να παραχθούν με μίξη τους σε κατάλληλες αναλογίες υγρά φυσικά προϊόντα φυτοπροστασίας για εφαρμογή στην βιολογική γεωργία και επίσης ενθυλακωμένες σκόνες των μικτών αυτών εκχυλισμάτων με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σαν φυσικά συντηρητικά τροφίμων και καλλυντικών υποκαθιστώντας τα αντίστοιχα χημικά (σορβικά άλατα, βενζοικό νάτριο, parabens κλπ).

Η βιομηχανική παραγωγή των νέων υγρών φυτοπροστατευτικών προϊόντων καθώς και των ενθυλακωμένων φυσικών αντιμικροβιακών σκονών μετά την επικείμενη ανάπτυξή τους και βελτιστοποίηση θα πραγματοποιηθεί από τη βιομηχανία φυσικών φυτικών προϊόντων POLYHEALTH Α.Ε.link που είναι δικαιούχος του έργου.

Η παραγωγή των νέων προϊόντων θα πραγματοποιηθεί με ανάμειξη συμπυκνωμένου εκχυλίσματος πολυφαινολών ελιάς, το οποίο παράγεται και διατίθεται ήδη στο εμπόριο από την εταιρεία με το σήμα MEDOLIVA με εκχυλίσματα στερεών αποβλήτων τηε βιομηχανίας χυμού ροδιού και χυμού πορτοκαλιού για την επίτευξη αντιμικροβιακού συνεργισμού.

Αντίστοιχα στα πλαίσια του έργου, στο  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων και Βιοσυστημάτων (www.fabe.grlink), ανατέθηκε υπεργολαβικά η βελτιστοποίηση σε οικονομική βάση της προηγμένης τεχνολογίας εκχύλισης μικροκυμάτων υπό κενό σε βιομηχανική κλίμακα με τη χρήση προηγμένων μαθηματικών μεθόδων, προκειμένου να παρασχεθούν στην POLYHEΑLTH Α.Ε.link οι απαιτούμενες βέλτιστες συνθήκες εκχύλισης για την μελλοντική παραγωγή με οικονομικό τρόπο των αντιμικροβιακών υδατικών εκχυλισμάτων στερεού υπολείμματος χυμοποίησης ροδιού και πορτοκαλιού.

Στην συνέχεια από τα βελτιστοποιημένα σε οικονομική βάση υγρά εκχυλίσματα πρόκειται να πραγματοποιηθεί παραγωγή ομογενοποιημένων υγρών μιγμάτων τους για χρήση τους στην φυτοπροστασία αλλά ενθυλακωμένων σκονών με χρήση διαφόρων βρώσιμων και καθαρής ετικέτας έκδοχων ενθυλάκωσης μετά από ομογενοποίηση υπερήχων και τελική ξήρανση με κρυογονική λυοφιλίωση (freeze drying) και με ολικά βελτιστοποιημένη διαδικασίας παραγωγής.

Μετά την παραγωγή των υγρών προϊόντων συνεργισμού ο υπεργολάβος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προβλέπεται να διερευνήσει αρχικά in vitro την δράση τους σε φυτοπαθογόνα του εδάφους και του φυλλώματος των φυτών και των δένδρων για να προσδιοριστούν οι βέλτιστες συνθέσεις και στην συνέχεια οι συνθέσεις αυτές προβλέπεται να δοκιμαστούν in vivo για να προσδιοριστεί η βέλτιστη συγκέντρωση εφαρμογής τους και τυχόν απαιτούμενη υποβοήθηση για την καλύτερη πρακτική εφαρμογής τους (π.χ. προσθήκη υδροκολλοειδών ή επιφανειοδραστικών ουσιών).

Αντίστοιχα, οι ενθυλακωμένες σκόνες προβλέπεται να δοκιμαστούν από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αρχικά in vitro και με τρείς διαφορετικές μεθόδους αντιμικροβιακής αξιολόγησης για πιθανή δράση εναντίον παθογόνων και αλλοιογόνων μικροοργανισμών των τροφίμων και των καλλυντικών. Στην συνέχεια. σε ένα δεύτερο στάδιο προβλέπεται οι καλύτερα αποκρινόμενες συνθέσεις στις in vitro δοκιμές όσον αφορά χωριστά τους μύκητες-ζύμες και τα βακτήρια θα δοκιμαστούν in vivo με προσθήκη σε επιλεγμένα τρόφιμα και καλλυντικά και θα προσδιοριστούν οι απαιτούμενες ελάχιστες συγκεντρώσεις τους για να επιτευχθεί αποτελεσματική συντήρηση των τροφίμων αυτών και των καλλυντικών.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ

POLYHEALTH A.E. (www.polyhealth.gr)

polyhealth.gr ->link

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

fabe.gr ->link

Η εταιρεία POLYHEALTH A.E. και οι λοιποί συμμετέχοντες φορείς εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους και την οικονομική υποστήριξη του έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Πολιτεία μέσω του φορέα διαχείρισης ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ στα πλαίσια του προγράμματος ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Αναλυτικότερα, το πειραματικό σχέδιο προβλέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω ερευνητικά στάδια

 • (1) Μελέτη και παραμετρική αριστοποίηση της παραγωγής υδατικών εκχυλισμάτων από στερά υπολείμματα χυμοποίησης ροδιού ή/και πορτοκαλιού με τεχνολογία εκχύλισης μικροκυμάτων υπό κενό σε βιομηχανική κλίμακα
  – Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • (2) Παραγωγή εκχυλισμάτων υπολειμμάτων χυμοποίησης ροδιού και πορτοκαλιού με αριστοποιημένες συνθήκες εκχύλισης και συμπύκνωση τους με αντίστροφη ώσμωση
  – Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 • (3) Μελέτη και αριστοποίηση της παραγωγής μικτών υγρών φυσικών προϊόντων φυτοπροστασίας με μίξη και υψηλή ομογενοποίηση υπερήχων, εκχυλίσματος πολυφαινόλης ελιάς και εκχυλισμάτων στερεών υπολειμμάτων χυμοποίησης ροδιού ή/και πορτοκαλιού
  – Φορέας υλοποίησης: POLYHEALTH A.E.link
 • (4) Μελέτη και αριστοποίηση της παραγωγής στερεών ενθυλακωμένων σκονών με μίξη και ομογενοποίηση υπερήχων εκχυλίσματος πολυφαινόλης ελιάς και εκχυλισμάτων υπολειμμάτων χυμοποίησης ροδιού ή/και πορτοκαλιού με κατάλληλο βρώσιμο έκδοχο και τελική ξήρανση του μίγματος με λυοφιλίωση
  – Φορέας υλοποίησης: POLYHEALTH A.E.link
 • (5) In vitro και in vivo μελέτη και αριστοποίηση της δράσης των παραγόμενων μικτών ενθυλακωμένων σκονών ως φυσικών συντηρητικών τροφίμων και καλλυντικών και των υγρών προϊόντων ως φυσικών σκευασμάτων φυτοπροστασίας.
  – Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 • (6) Ολοκληρωμένη μελέτη σκοπιμότητας και δημιουργίας επιχειρηματικού σχεδίου και σχετικού λογισμικού που θα βασίζεται στα αποτελέσματα της έρευνας και θα στοχεύει στην οικονομική αποτίμηση της βιομηχανική παραγωγή και προώθηση των καινοτόμων σκευασμάτων ξηρής ενθυλακωμένης σκόνης φυσικών συντηρητικών για χρήση σε τρόφιμα και καλλυντικά και υγρών φυσικών προϊόντων φυτοπροστασίας με διάφορα επιθυμητά ποσοτικά σενάρια και συνδυασμούς προϊόντων.
  – Φορέας υλοποίησης: POLYHEALTH A.E.link